บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
Home บริษัททัวร์Home

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ทัวร์จีนทัวร์ จีน
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ ฮ่องกง
ทัวร์เกาหลีทัวร์ เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ ญี่ปุ่น
ทัวร์มาเลเซียทัวร์ มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์ สิงคโปร์
ทัวร์เวียดนามทัวร์ เวียดนาม
ทัวร์ลาวทัวร์ ลาว
ทัวร์กัมพูชาทัวร์ กัมพูชา
ทัวร์พม่าทัวร์ พม่า
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์ นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ ยุโรป
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์ แอฟริกาใต้

บริษัททัวร์ เอเพริล ฮอลิเดย์About us
ร่วมงานกับเรา บริษัททัวร์ร่วมงานกับเรา

รวมโปรแกรมทัวร์All Program Tour

บริษัททัวร์ เอเพริลฮอลิเดย์ทัวร์

AF01 ทัวร์แอฟริกาใต้-โจฮันเนสเบิร์ก-ซันซิตี้-เคปทาวน์ 8 วัน 5 คืน (TG)
ทางลัดไป: [วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันที่สี่] [วันที่ห้า] [วันที่หก] [วันที่เจ็ด] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]
รายการทัวร์
 

วันแรก               กรุงเทพ

22.30 น.

พร้อมกันที่บริเวณหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินเช็คกรุ๊ป สายการบินไทย แถว D7-12 ชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ

ประตูทางเข้าหมายเลข 4 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้อำนวยความสะดวก

 

วันที่สอง             โจฮันเนสเบิร์ก-โกลด์รีฟซิตี้-ซันซิตี้ 

01.15 น.

07.30 น.

 

 

 

 

เที่ยง

บ่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ

ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG703

ถึงสนามบินนานาชาติโจฮันเนสเบิร์ก หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านออกดินทางสู่ โกลด์รีฟซิตี้ เป็นที่ตั้งของสวนสนุกและเหมืองทองโบราณ สร้างขึ้นเพื่อฉลองครบ

รอบ 100 ปี ที่ได้ค้นพบทองคำในแอฟริกาใต้ อาคารภายในมีลักษณะเหมือนกับพิพิธภัณฑ์ที่จำลองเลียน

แบบและบางแห่งได้นำของจริงที่ยังเหลืออยู่ของสมัยดั้งเดิมมาจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้ชมที่

น่าสนใจ ได้แก่การลงไปชมเหมืองทองใต้ดิน และชมวิธีการขุดทองในสมัยเก่าเทียบกับสมัยใหม่ พร้อม

กับเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ของกรรมกรเหมืองทองที่แทบไม่ได้เห็นแสงสว่าง ท่านจะพบประสบการณ์ได้

เห็นสายแร่ทองที่ฝังอยู่ในเนื้อหิน ชมการหลอมทอง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

นำท่านออกเดินทางสู่ซันซิตี้ อาณาจักรแห่งความบันเทิง Sun City,The Kingdom of Pleasure 

เมืองลับแลแห่งหุบเขาแสงตะวัน เป็นเมืองที่ถูกเนรมิตขึ้นจากความคิดของอภิมหาเศรษฐีที่ชื่อว่า ซอล

 เคิร์ซเนอร์ ที่ลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลถึง 28,000 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้างนาน 18 ปี และความ

พยายามอีกล้นเหลือในการเนรมิตผืนดินอันว่างเปล่า และแห้งแล้งในแคว้น Bophuthatswana กลางอัฟ

ริกาใต้ให้กลายเป็นเมืองแห่งความสำราญบันเทิงทุกรูปแบบ บริเวณที่ตั้งของซันซิตี้นี้ ซอล เคิร์ซเนอร์ ก็

ได้มาเป็นผู้บันดาลความฝันในอดีตให้กลับกลายมาเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม  อิสระให้ท่านได้พักผ่อน

ตามอัธยาศัย ณ อาณาจักรอลังการดาวล้านดวงแห่งนี้ ซึ่งว่ากันว่าเดินทั้งวันก็ไม่ทั่ว สำหรับการพักผ่อน มี

สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ และทะเลน้ำจืดเทียมขนาดใหญ่ยักษ์ที่เรียกว่า Valley of Wave มีลักษณะเหมือน

ทะเลจริงๆ แวดล้อมด้วยขุนเขาและต้นไม้ที่จัดตกแต่งอย่างเป็นระเบียบสวยงาม ใกล้ๆ กันคือ สะพานแห่ง

กาลเวลา Bridge of Time สองข้างสะพานมีช้างแกะสลักเรียงรายอยู่ สะพานนี้เชื่อมต่อกับกองหินมหึมา

 ที่เชื่อว่าเป็น The Lost City ที่สูญหายไป และเพื่อเป็นการตอกย้ำระลึกถึงความทรงจำ เขาเลยสร้างสะ

พานแห่งนี้ขึ้น ทุก ๆ หนึ่งชั่วโมงสะพานจะถูกเขย่าเสมือนแผ่นดินไหว นอกเหนือจากนี้ยังมีสนามกอล์ฟระ

ดับมาตรฐานโลก ที่ใช้เป็นสถานที่แข่งขันกอล์ฟนัดสำคัญๆ มาหลายต่อหลายครั้งแล้ว ออกแบบโดย

นักกอล์ฟชื่อดังของโลก Gary Player คือ Gary Player Golf Course และ Sun City Golf Course โรง

ภาพยนตร์ ร้านค้า ดิสโก้เธค คาสิโนที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้เมืองนี้ไม่เคยหลับใหล สวนสัตว์ สวน

พฤกษศาสตร์ที่รวบรวมพันธุ์ไม้จากทั่วโลกเอาไว้ พร้อมน้ำตก และธารน้ำไหลรินเอื่อยๆ ที่สร้างความสด

ชื่นสบายๆ อย่างบอกไม่ถูก

รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารในบริเวณโรงแรม  

จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนในโรงแรมที่พัก  The Sun City Main Hotel หรือระดับเทียบเท่า


ด้านบน

  วันที่สาม             ซันซิตี้-เกมไดรฟ์ปิลันเนสเบิร์ก-โจฮันเนสเบิร์ก-โจฮันเนสเบิร์ก

05.30 น.

 

09.00 น.

 

 

เที่ยง

บ่าย

 

 

 

ค่ำ

พร้อมกัน ณ บริเวณห้องล็อบบี้ จากนั้นนำท่านนั่งรถชมเกมส่องสัตว์ก่อนอาทิตย์ขึ้น ที่ เกมไดรฟ์ปิลัน

เนสเบิร์ก (The Pilannesberg National Park) ชมวิถีชีวิตบรรดาสัตว์ป่าที่หลากหลายบ้างกลับสู่รังที่

พักหลังออกหาเหยื่อตอนกลางคืน บ้างเพิ่งตื่นออกหากินยามรุ่งอรุณ

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกใช้บริการความบันเทิงต่างๆ ภายในอาณาจักรแห่งความสนุกสนานตามอัธยาศัย 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองโจฮันเนสเบิร์ก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Carnivore Restaurant  โดยให้ท่านชิมเสต็กนานาชาติ

มีเวลาตลอดบ่ายให้ท่านซื้อของฝากผลิตภัณฑ์พื้นเมืองของชาวแอฟริกันและของที่ระลึกมากมายจาก

ย่านร้านค้าดังและศูนย์เพชรคุณภาพเยี่ยมของแอฟริกาใต้ที่ประวัติอันยาวนาน และเครื่องประดับต่างๆ ที่

เป็นงานที่ทำด้วยมือ จากนั้นนำท่านสู่ย่าน  The Emperor’s Palace of Dreams Complex โรงแรมดังที่

ได้รับการออกแบบในสไตล์รีสอร์ทและยังเป็นคาสิโนของแถบนี้ อิสระให้ท่านชมภายในและเล่นเกมส์

ต่าง ๆ อาทิ บัคคาร่า  แบล็คแจ็ค  รูเล็ต  สล็อต ฯลฯ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน  

จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  Mondior Hotel หรือระดับเทียบเท่า


ด้านบน

 

วันที่สี่                 โจฮันเนสเบิร์ก-เคปทาวน์-เทเบิ้ลเม้าท์เท่น-ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน

เช้า

10.40 น.

12.50 น.

เที่ยง

บ่าย

 

 

 

 

 

ค่ำ

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม         จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่สนามบิน

เดินทางออกจากสนามบินแทมโบ เมืองโจฮันเนสเบิร์ก โดยสายการบินในประเทศ

เดินทางถึงเมืองเคปทาวน์ จากนั้นให้ท่านรับสัมภาระ แล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านเดินทางไปยังภูเขาโต๊ะ Table Mountain ซึ่งเป็นทั้งอุทยานแห่งชาติและมรดกโลก มีความสูงถึง

 1,086 เมตร ตระหง่านเหนืออ่าวเทเบิ้ล ยอดเขามีลักษณะแบนราบมีความกว้างถึง 3 กิโลเมตร นำท่าน

นั่งรถกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขา ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นๆ ท่านจะได้รับความตื่นตา ตื่นใจไปกับ

ทิวทัศน์ขณะที่รถกระเช้าไต่ระดับสูงขึ้นไป และจะประทับใจกับบรรยากาศและทัศนียภาพรอบข้างอีกทั้ง

ทิวทัศน์มุมมองที่งดงามจากยอดเขา (กรณีขึ้นเขาเทเบิ้ลเม้าท์เท่นไม่ได้ จะเปลี่ยนเป็นไปชมวิวบน Signal

Hill แทน)   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อนำท่าน ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน (Sea

Princess Sun Set Cruise) กับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติคในอ่าวเทเบิ้ลพร้อมทัศนียภาพของริม

มหาสมุทรแอตแลนติค

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

สมควรแก่เวลานำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  Hyde Hotel หรือระดับเทียบเท่า


ด้านบน

 

วันที่ห้า             เคปทาวน์-เคปพอยน์-เคปออฟกู้ดโฮป-ฟาร์มนกกระจอกเทศ-ช้อปปิ้งวีแอนด์เอ

เช้า

 

 

 

 

เที่ยง

บ่าย

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ

 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม      จากนั้นนำท่านโดยสารรถรางซึ่งจะนำท่านขึ้นสู่ประภาคารที่ตั้งอยู่ส่วนบนสุดของ Cape Point ซึ่งท่านจะดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์และบรรยากาศโดยรอบ  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ปลายสุดของทวีปแอฟริกาที่ได้รับการขนานนามว่า  The Cape of Good Hope  จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมฟาร์มนกกระจอกเทศ  Cape Point Ostrich Farm  นำท่านชมแหล่งรวมของนกกระจอกเทศหลายสายพันธุ์อีกแห่งหนึ่งของเมืองเคปทาวน์ และรวมไปถึงนกอื่นๆ ซึ่งท่านจะมีโอกาสขี่นกกระจอกเทศ, ทดลองยืนบนไข่ฯ และให้อาหารนกกระจอกเทศและรู้จักนกกระจอกเทศมากขึ้น และให้ท่านได้ซื้อสินค้าที่ผลิตจากไข่นกกระจอกเทศ และอื่นๆ อีกมากมาย  

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ให้ท่านได้ชิมกุ้งมังกร                 

นำท่านเดินทางต่อไปตามแนวชายฝั่งของ Boulder Beach ชมอาณาจักรของเพนกวินพันธุ์แอฟริกัน ที่มีอยู่อย่างมากมายและสีสันที่เราคุ้นตา ด้วยขนาดตัวสูงเกือบหนึ่งเมตร ชมความน่ารักของเหล่าเพนกวินที่เป็นเจ้าของอาณาจักรแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วี แอนด์ เอ วอเตอร์ฟร้อนต์  V & A Waterfront แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากที่สุด ซึ่งเป็นท่าเรือที่มีอายุเก่าแก่กว่า 140 ปี ชมความงามของสถาปัตยกรรมอันงดงามและพบกับร้านค้าต่าง ๆ มากมายกว่า 250 ร้านค้า ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น สินค้าหัตถกรรมและสินค้าพื้นเมืองมากมาย และแหล่งรวมร้านอาหารชั้นนำ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวดังของสถานที่ต่าง ๆ เช่น อะแควเรี่ยมโลกใต้ทะเลสองมหาสมุทรหรือพิพิธภัณฑ์ทางทะเลแห่งแอฟริกาใต้ หรือชมประวัติความเป็นมาของเรือต่าง ๆ มากมายที่เดินทางมายังบริเวณแหลมกู้ดโฮปและหอนาฬิกาที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงประธานาธิบดีเนลสันแบนเดล่า อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการสำรวจราคาสินค้า เลือกชมและเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึก ของฝากตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ให้ท่านชิมกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อ  

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hyde Hotel หรือระดับเทียบเท่า


ด้านบน

 

วันที่หก            เคปทาวน์-เกาะแมวน้ำ-ชิมไวน์-ช้อปปิ้ง

เช้า

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง

บ่าย

 

 

ค่ำ

 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

จากนั้นนำท่านออกเดินทางและสนุกสนานเพลิดเพลินกับเพ็นนิซูล่าทัวร์เต็มวันที่เปี่ยมไปด้วยความเร้าใจและทิวทัศน์อันตื่นตา ซึ่งเป็นจุดเด่นของทัวร์กับการไปเยือนปลายแหลมตามเส้นทางเลียบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกมุ่งสู่ Sea Point, Bantry Bay, Clifton, Camps Bay นำท่านแวะชมวิวและถ่ายภาพที่ Maiden’s Cover จากนั้นเดินทางเลาะเลียบชายฝั่งสู่แนวเขาสาวกทั้งสิบสอง Twelve Apostle Mountain Range ที่น่าประทับใจ           ต่อจากนั้นรถโค้ชจะนำท่านผ่าน  Llandudno เพื่อมุ่งเข้าสู่หมู่บ้านแห่งอ่าวเฮาท์ The Village of Hout Bay แล้วแวะชมสะพานปลาที่ดุจดังภาพวาด  จากนั้นนำท่านนั่งเรือออกไปยัง เกาะแมวน้ำ ที่อยู่ใกล้ชายฝั่ง ชมอาณาจักรของแมวน้ำกว่าสองหมื่นตัว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไร่ไวน์ ไซเดลเบิร์กไวน์เอสเตท Seidelberg Wine Estate  อีกหนึ่งไร่ไวน์ที่มีชื่อเสียงในเมืองเคปทาวน์ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์น้อยๆของดินแดนแห่งไวน์  ชมทัศนียภาพของไร่ไวน์อันงดงามและในวันที่อากาศสดใสจะสามารถเห็นวิวของเทือกเขาเทเบิ้ลเม้าท์เท่นได้อีกด้วย  ซึ่งไร่ไวน์แห่งนี้มีพื้นที่กว้างใหญ่และยังให้ท่านสามารถชมวิธีการผลิตเบื้องต้นและชิมไวน์จากไวน์มีชื่อของแอฟริกาใต้ และพร้อมให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านเดินทางสู่ KWV Emporium ศูนย์สรรพสินค้าซึ่งเป็นแหล่งรวมของคนรักไวน์ ให้ท่านได้เลือกซื้อ

ไวน์ต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงของแถบแอฟริกาใต้ จากนั้นนำท่านสู่ย่านช้อปปิ้ง Canal Walk Shopping

 Center แหล่งรวมสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อกว่า 400 ร้านค้า ซึ่งเป็นหนึ่งในย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อ

เสียงที่สุดในเขตซีกโลกใต้ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง หรือสินค้าแบรนด์ดังต่าง ๆ จากทั่วทุกมุมโลก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย   

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hyde Hotel หรือระดับเทียบเท่า


ด้านบน

 

วันที่เจ็ด            เคปทาวน์-โจฮันเนสเบิร์ก

เช้า

10.10 น.  12.10 น

13.40 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   จากนั้นให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเมืองเคปทาวน์

ออกเดินทางจากเคปทาวน์  โดยสายการบินภายในประเทศ

เดินทางถึงสนามบินแทมโบ เมืองโจฮันเนสเบิร์ก  จากนั้นนำท่านเปลี่ยนเครื่อง

ออกเดินทางจากเมืองโจฮันเนสเบิร์ก  โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG704


ด้านบน

 

วันที่แปด            กรุงเทพฯ

05.55 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ ....


ด้านบน

   
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
         
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-โจฮันเนสเบิร์ก-เคปทาวน์-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด  โดยสายการบินไทยและสายการบินภายในประเทศ

2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ

4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ

5. ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการระบุ

6. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

7. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

8. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

9. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ

วันที่15 พ.ค. 53

ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

2. ค่าทำหนังสือเดินทาง  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,

ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ

3. ค่าวีซ่า (กรณีเป็นพาสปอร์ตต่างชาติ)

4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

5. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

6. สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

7.ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯและพนักงานขับรถชำนาญเส้นทาง  (โดยทั่วไปประมาณ 5-6

 เหรียญสหรัฐ ต่อคนต่อวัน)

8. ค่ายกกระเป๋าเกินกว่า 1 ใบต่อท่าน (ประมาณ 25 บาทต่อ 1 ใบ)

9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

10. ค่าประกันสุขภาพหรืออุบัติภัยกรณีเกิดจากภัยธรรมชาติหรือการโจรกรรมต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทาง ซึ่งผู้เดินทางสามารถซื้อเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไปหรือติดต่อบริการของบริษัททัวร์

หมายเหตุ
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือเกิน 6 เดือนขึ้นไป ( โปรดตรวจสอบด้วยตนเองอีกครั้งก่อนนำส่งบริษัท )

2. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่าง

ประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

3. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำ

เข้าประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจ

คนเข้าเมือง พิจารณาแล้วทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินไห้ท่านได้ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ

หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

 


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
  

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.