บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
Home บริษัททัวร์Home

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ทัวร์จีนทัวร์ จีน
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ ฮ่องกง
ทัวร์เกาหลีทัวร์ เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ ญี่ปุ่น
ทัวร์มาเลเซียทัวร์ มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์ สิงคโปร์
ทัวร์เวียดนามทัวร์ เวียดนาม
ทัวร์ลาวทัวร์ ลาว
ทัวร์กัมพูชาทัวร์ กัมพูชา
ทัวร์พม่าทัวร์ พม่า
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์ นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ ยุโรป
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์ แอฟริกาใต้

บริษัททัวร์ เอเพริล ฮอลิเดย์About us
ร่วมงานกับเรา บริษัททัวร์ร่วมงานกับเรา

รวมโปรแกรมทัวร์All Program Tour

บริษัททัวร์ เอเพริลฮอลิเดย์ทัวร์

 

EUROPE TRIP1 ITALY-SWISS-FRANCE
9 Day 6 Night

 

คำอธิบาย: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTJ9S9senbSuwUl5MkP6vhJZXdX19cSNlBzwZmQlSr9rsaBdw0N8g

        อิตาลี – โรม – นครวาติกัน – ปิซ่า – เวนิสเมสเตร้ – ล่องเรือกอนโดล่า
สวิสเซอร์แลนด์ – ลูเซิร์น – อินเทอร์ลาเค่น – Jungfrau Top of Europe
 
ฝรั่งเศส – ดิจอง – ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยต

Highlights
• สัมผัสสิ่งมหัศจรรย์ของโลกหอเอนปิซ่า ล่องกอนโดล่าสุดโรแมนติก
• นั่งรถไฟสายกราเซียสู่ Top of Europe ยอดเขาจุงฟราว
• พัก อิตาลี 2 คืน / สวิสฯ 2 คืน / ฝรั่งเศส 2 คืน
• อาหารพื้นเมืองยุโรป ลิ้มลองหอยเอสคาโก้พร้อมจิบไวน์ ชิมพิซซ่า
• รวมทิปคนขับในยุโรป รวมล่องเรือกอนโดล่า รวมล่องเรือบาโตมูซ
• บินสบายกับ Egypt Air น้ำหนักกระเป๋า 23 กก. 2 ใบ / ท่าน

 

คำอธิบาย: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTJ9S9senbSuwUl5MkP6vhJZXdX19cSNlBzwZmQlSr9rsaBdw0N8g
ทางลัดไป: [วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันที่สี่] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]
รายการทัวร์
วันแรก 

กรุงเทพ – โรม (อิตาลี)

 22.00 น.  

คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูผู้โดยสารขาออกหมายเลข 7 เคาน์เตอร์ Q สายการบินอิยิปต์แอร์ (MS) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อม
อำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ และบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง
วันที่สอง

โรม (อิตาลี ) – วาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – สนามกีฬาโคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่ –
บันไดสเปน

     เช้า     


  00.55 น.
 

               

 

 

 

      ค่ำ

ออกเดินทางสู่กรุงโรม ประเทศอิตาลี เที่ยวบินที่ MS961//MS791 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)
เดินทางถึง สนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี่ (ฟิอุมมาชิโน) หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลี มีอดีตอันยิ่งใหญ่และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจเมื่อราวกว่า 2,000 ปีที่ผ่านมาแล้ว เข้าสู่นครวาติกัน รัฐอิสระที่ปกครองตนเอง ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ชมความงามของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลัก “เพียต้า” ผลงานของศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดยเบอร์นินี มียอดโดมขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี จากนั้นคณะแวะถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้าสนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน และ ประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” จากนั้นนำท่านสู่น้ำพุเทรวี่ จุดกำเนิดของเสียงเพลง“ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่น” ที่โด่งดัง ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อค ซึ่งเป็นเรื่องราวของเทพมหาสมุทร ตามตำนานกล่าวไว้ว่าหากใครได้มาถึงน้ำพุแห่งนี้แล้วโยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไว้จะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ที่ย่าน “บันไดสเปน” แหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว หลากหลายเชื้อชาติ

 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ NOVOTEL ROMA LA RUSTICA หรือเทียบเท่า
 

วันที่สาม

  โรม – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – เวนิสเมสเตร้

      เช้า

 

   กลางวัน

 

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะเดินทางสู่ เมืองปิซ่า ผ่านบริเวณที่ราบระหว่างเชิงเขา Monte Pisano ในแคว้น Tuscany ระหว่างเส้นทางผ่านเมืองน้อยใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งในอดีตเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวอีทรัสกัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษเมนู อิตาเลียนพิซซ่า)
นำท่านเดินทางเข้าสู่จัตุรัสแคมโป สถานที่ตั้งของ หอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 สิ่ง ของโลก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174 สถาปัตยกรรมที่งดงามซึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ที่นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก ศาสตราจารย์กาลิ เลโอ ได้ค้นพบทฤษฎีเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปและช้อปปิ้งของที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นนำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เขตเวนิส เมสเตร้ ซึ่งเป็นฝั่งแผ่นดินใหญ่โดยระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามของเส้นทางอันคดโค้งและหุบเขาสูงชัน
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ DELFINO VENICE MESTRE หรือเทียบเท่า

วันทีสี่

  เวนิสเมสเตร้ – เกาะเวนิส – ล่องเรือกอนโดล่า – สวิส – อินเทอร์ลาเค่น

      เช้า
 

 

 

 

 

 

 

   เที่ยง

 

     ค่ำ

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ เพื่อล่องเรือสู่เกาะเวนิสหรือเวเนเซีย ดินแดนแสนโรแมนติก เมืองที่ไม่เหมือนใคร ใช้เรือแทนรถใช้คลองแทนถนน มีสมญานามว่า "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง พาท่านขึ้นฝั่งที่ท่าเรือบริเวณซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุก จะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครั้งสุดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานซึ่งเชื่อมต่อกับวังดอดจ์ อันเป็นสถานที่พำนักของเจ้า ผู้ครองนครเวนิสในอดีต นำท่านถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม รวมทั้งโบสถ์เซ็นต์มาร์ค ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้นพาท่านล่องเรือกอนโดล่าชมบรรยากาศของเกาะเวนิส ลัดเลาะไปตามลำคลอง ชมสองฝากฝั่งที่สวยงาม จากนั้นอิสระให้ท่านได้มีเวลาเที่ยวชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส ช๊อปปิ้งสินค้าของที่ระลึก อาทิ เครื่องแก้วมูราโน่,หน้ากากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720 จนถึงเวลานัดหมายนำท่านล่องเรือกลับขึ้นสู่ฝั่งเวนิส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเค่น ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญประหนึ่งเมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอลันด์ ตั้งอยู่ทะเลสาบสองแห่ง มีภาพของยอดเขาจูงเฟราเป็นฉากหลังโดยระหว่างทางรถโค้ชขับผ่าน 2 ทะเลสาบ คือ ทะเลสาบโคโม่ และ ทะเลสาบลูกาโน ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองตากอากาศที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ทางตอนเหนืออิตาลีกับสวิสตอนใต้
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักที่ CITY OBERLAND HOTEL หรือเทียบเท่า
 

วันที่ห้า

 กรินเดอวาลด์ – ยอดเขาจุงฟราว – ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลัก

      เช้า
 

 

 

 

  กลางวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ค่ำ

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาท่านออกเดินทางสู่เมืองกรินเดอวาลด์ เมืองตากอากาศที่สวยงาม และยังเป็นที่ตั้งสถานีรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจูงเฟรา(Jungfrau) เมื่อปี คศ.2001 องค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขายูงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นำคณะนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติขึ้นพิชิต ยอดเขาที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 3,454 เมตร ระหว่างเส้นทางท่านจะได้ผ่านชมธารน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่จนถึงสถานีรถไฟจูงเฟราย๊อช สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา (อาหารพื้นเมืองสไตล์ยุโรป)
นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของยอดเขาจูงฟราวน์ที่ ลานสฟิงซ์ (SphinxTerrace) จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป ที่ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย เข้าชมถ้ำน้ำแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็งลึกถึง 30 เมตร อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาและที่ไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป นำคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ้ำเส้นทางเดิม ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและแตกต่างกันจนถึงสถานีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน(Lauterbrunnen) นำเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา จากนั้นพาท่านชม อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี คศ.1792 จากนั้นชมสะพานไม้ชาเปล ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์อันงดงาม ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิสตลอดแนวสะพาน อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อต่างๆ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
พักที่ IBIS STYLES LUZERN CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก

 ลูเซิร์น – ดิจอง (ฝรั่งเศส) – ปารีส

      เช้า
 

 

 

  กลางวัน

 

 

      ค่ำ

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี ผ่านทุ่งราบอันกว้างใหญ่แหล่งผลิตมัสตาร์ดชื่อดัง อีกทั้งยังมีชื่อเสียงในการผลิตไวน์ชั้นเลิศอีกด้วย ผ่านชม อาคารบ้านเรือนสมัยเรอเนสซองส์ โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมัยยุคกลาง ซึ่งมีจุดเด่นคือ การมุงหลังคาด้วยกระเบื้องสีแดงสด จัดเรียงเป็นลวดลายงดงาม
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารพื้นเมือง
นำท่านเที่ยวชมเมืองดิจอง พาท่านถ่ายรูปกับประตูชัยเมืองดิจอง ซึ่งตั้งอยู่กลางจัตุรัสดาร์ซี ให้ท่านแวะถ่ายรูป จากนั้นพาท่านเดิน ไปจัตุรัสฟรองซัวร์ดิซ บริเวณจัตุรัสจะมีสีสันของน้ำพุและร้านกาแฟที่ตั้งอยู่ในอาคารสีสดจากยุคกลาง อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมพร้อมกับซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อ สู่เมืองปารีส
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม อาหารพื้นเมือง
พักที่หรือเทียบเท่า MERCURE LA DEFENSE หรือระดับเดียวกัน
 

วันทีเจ็ด

 ปารีส – City Tour ประตูชัย – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมูช – Shopping Duty Free –
ห้าง Galeries Lafayette

      เช้า
 

 

 

 

 

 

  กลางวัน

 

 

 

 

 


 

     ค่ำ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงปารีส ชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านชมความสวยงามของแม่น้ำแซนน์ที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ข้ามสะพานสู่เกาะเดอลาซิเต้กลางแม่น้ำแซน ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนตถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส จากนั้นเข้าสู่ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน,นำชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึกเอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี 1805 แล้วนำถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ้นในปีค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
จากนั้นนำท่านล่องเรือบาโตมุชไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำ เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ โดยเรือจะล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Pris)
อายุกว่า 800ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกที่งามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง 96 เมตร เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลุยส์ที่ 16กับพระนางมารีอังตัวเนตต์ และยังเป็นจุดกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย จากนั้นเชิญเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี อาทิ เครื่องสำอาง น้ำหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า จากนั้นพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนัก ช้อปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีสที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ เมนู หอยเอสคาร์โก้ + ไวน์
พักที่หรือเทียบเท่า MERCURE LA DEFENSE หรือระดับเดียวกัน

วันที่แปด

 ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – สนามบิน

      เช้า
 

 

 

 

 

 

 

  15.45 น.

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองแวร์ซาย เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ ที่สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการทั้งจิตรกรรมฝาผนังรูปปั้นรูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่งเป็นการใช้เงินอย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจำพระราชวัง, ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวรี่, ห้องกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร
ซึ่งเป็นห้องที่พระยาโกษาธิบดี(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อ พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส อีกทั้งยังเป็นห้องที่ใช้สำหรับจัดงานเลี้ยงและเต้นรำของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16, ชมห้องบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
คณะเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ MS800 // MS 960 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงไคโร
ประเทศอิยิปต์ )

วันที่เก้า

 กรุงเทพฯ  

   13.15 น.

คณะเดินทางถึงกรุงเทพ ด้วยความประทับใจ

ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
8-16, 15-23, 22-30 ส.ค.58
5-13, 12-20, 19-27 ก.ย.58
3-11,10-18 ต.ค.58

17-25 , 24 ต.ค. – 1 พ.ย.
85,900
85,900
85,900
87,900
85,900
85,900
85,900
87,900
85,900
85,900
85,900
87,900
12,000.-12,000.-12,000.-12,000.-
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม

  1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ  พร้อมภาษีสนามบินทุกแห่ง
  2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน
  3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
  4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
  5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
  6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกัน 50%)
ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
  1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
  2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
  3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
  4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!

    5.   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

    6.   กระเป๋าเดินทาง

หมายเหตุ

1.การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

2. กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท ภายใน หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทั้งหมด ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระ 21 วันก่อนการเดินทาง

3. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

5. กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ ทางบริษัทฯ ต้องขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนตามเงื่อนไขการชำระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน และค่ายื่นวีซ่า  หรือ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิ ค่าโรงแรม เป็นต้นฯ  และทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น

6.กรุณาส่งเอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวให้กับทางบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนการเดินทาง

 

เงื่อนไขการยกเลิก                              

1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15  – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี                                                3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7  – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80  เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

 .4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1  – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

 

เอกสารการยื่นขอวีซ่า

    1.  หนังสือเดินทาง  อายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน  ณ วันเดินทาง

    2.  รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป  อายุไม่เกิน 6 เดือน  ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ พื้นหลังสีอ่อน

    3.  สำเนาบัตรประชาชน หรือ สูจิบัตร หรือ ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี)

    4.  สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้าที่มีชื่อบุคคลในบ้าน

    5.  สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ เท่านั้น  (ปรับบัญชียอดล่าสุด) ทุกหน้าทุกแผ่น

    6.  หนังสือรับรองการทำงาน / การเรียน               

          -  ลูกจ้าง : ระบุวันที่เริ่มทำงาน , ตำแหน่ง, อัตราเงินเดือน  เป็นภาษาอังกฤษ

          -  เจ้าของบริษัท  หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกินกว่า 3 เดือน  นับจากวันที่ออกถึงวันที่เดินทาง

          -  นักเรียน / นักศึกษา  (อายุ 16 ปีขึ้นไป) : หนังสือรับรองจากทางสถาบัน  เป็นภาษาอังกฤษ

                                            (อายุ ต่ำกว่า 16 ปี) : สมุดรายงานผลการเรียน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน

    7.  ทะเบียนสมรส / สูติบัตรลูก    กรณีไม่ได้ทำงานให้สามีทำหนังสือรับรองการเป็นภรรยาและรับรองค่าใช้จ่าย

    8.  มรณะบัตร, ใบหย่า

    9.  กรณีเด็กที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์และไม่ได้เดินทางกับพ่อและแม่ ต้องมีเอกสารของพ่อหรือแม่ ตามข้อ 3-6

         มาประกอบ

   10. ประบุเบอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ทำงาน  มือถือ  บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามใช้เพื่อในการขอยื่นวีซ่า

 

REMARK

*** บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับกงสุลญี่ปุ่น

*** กรณียื่นวีซ่ากรุ๊ปกับทางบริษัททัวร์  จะต้องเดินทางไปและกลับพร้อมกันตามกำหนด และใช้ตั๋วกรุ๊ปเท่านั้น


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
 

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.