บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
Home บริษัททัวร์Home

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ทัวร์จีนทัวร์ จีน
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ ฮ่องกง
ทัวร์เกาหลีทัวร์ เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ ญี่ปุ่น
ทัวร์มาเลเซียทัวร์ มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์ สิงคโปร์
ทัวร์เวียดนามทัวร์ เวียดนาม
ทัวร์ลาวทัวร์ ลาว
ทัวร์กัมพูชาทัวร์ กัมพูชา
ทัวร์พม่าทัวร์ พม่า
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์ นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ ยุโรป
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์ แอฟริกาใต้

บริษัททัวร์ เอเพริล ฮอลิเดย์About us
ร่วมงานกับเรา บริษัททัวร์ร่วมงานกับเรา

รวมโปรแกรมทัวร์All Program Tour

บริษัททัวร์ เอเพริลฮอลิเดย์ทัวร์

  Home> Promotion>

GERMANY-SWISS-FRANCE
8 Days 5 Nights

 เยอรมนี>>>มิวนิก – จัตุรัสมาเรียนพลาส – โฮเฮ่นชวานเกา – ฟุสเซ่น
วาดูซ>>>> เมืองหลวงของลิกเค่นสไตน์
สวิสเซอร์แลนด์>>>>ลูเซิร์น – อินเทอลาเคน – เบิร์น
ฝรั่งเศส>>>มหานครปารีส – แวร์ซายน์ – มงมาตร์

Highlights
• เข้าชมความงดงามของประสาทนอยชวานสไตน์
• นั่งรถไฟสายกราเซียสู่ Top of Europe ยอดเขาจุงฟราว
• เข้าชมพระราชวังแวร์ซายน์ พิพิธภัณฑ์ลูฟ เยือนมงต์มาร์ต
• อาหารพื้นเมืองยุโรป ขาหมูเยอรมัน หอยเอสคาโก้พร้อมจิบไวน์
• Oman Air บินหรูกับแอร์บัส A330 ลำใหม่ล่าสุด LCD 10 นิ้วทุกที่นั่ง

รายการทัวร์
วันแรก

กรุงเทพฯ

17.30

20.30 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9 โดยสายการบินโอมานแอร์ พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่มิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยเที่ยวบินที่ WY816/WY123 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่ มัสกัตใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)

วันที่สอง

เยอรมัน – มิวนิค – โฮเฮ่นชวานเกา – ฟุสเซ่น

06.55น.

 

 

 

กลางวัน

 

 

 

 

 

ค่ำ

เดินทางถึง สนามบินเมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่จัตุรัสมาเรียนพลาส ชมบริเวณรอบนอก วิหารมาเรียนพลาซ ที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคที่สวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก มีเวลาให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมืองอันเก่าแก่ ชม โบสถ์เฟาเอิ้นเคอเช่ ซึ่งเป็นโบสถ์ประจำเมืองของมิวนิค และเป็นย่านศูนย์การค้ามากมายหลากหลายนานาชนิดโดยรอบจัตุรัส

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พื้นเมือง
นำท่านเดินทางสู่เมืองโฮเฮ่นชวานเกา เพื่อนั่งรถเล็กขึ้นไปชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก และบริเวณปราสาท ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น ปลายสุดเส้นทางของถนนสายโรแมนติก ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ในแคว้นบาวาเรีย เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่าสองพันปี สวยงามด้วยทะเลสาบและป่าสน (ในกรณีที่รถบัสปิดทำการจะต้องเดินทางโดยการเดินขึ้นเขา หากท่านใดประสงค์ที่ต้องการนั่งรถม้า ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ขาขึ้น 6 ยูโร ขาลง 3 ยูโร /ท่าน )
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พื้นเมือง เมนูขาหมู+เบียร์
พักที่ HOTEL HIRSH หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ฟุสเซ่น – วาดู้ซ – ลูเซิร์น(สวิสเซอร์แลนด์) – อินเทอร์ลาเค่น

 เช้า 

 


กลางวัน
บ่าย


ค่ำ

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่เมืองวาดุซ เมืองหลวงของประเทศลิกเตน สไตน์ เป็นประเทศเล็กๆ มีพื้นที่เพียง 160 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น ประชากรทั้งประเทศเพียงแค่เกือบ 4 หมื่นคน ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปกลางเต็มไปด้วยภูเขาสูง มีพรมแดนด้านตะวันออกติดกับออสเตรียและด้านตะวันตกติดกับสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นที่นิยมของนักเล่นกีฬาฤดูหนาว นำท่านเดินเล่นชมเมืองวาดุซเป็นเมืองหลวงของประเทศและเป็นที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ เมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำไรน์ ที่มีประชากรราว 5,100 คน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พื้นเมือง

นำเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา จากนั้นนำท่านชม สิงโตหินแกะสลัก ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 จากนั้นชมสะพานไม้ชาเปล ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ งดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิสตลอดแนวสะพาน ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต ,เครื่องหนัง,มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น จากนั้นเดินทางสู่เมืองอินเทอลาเก้น อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และ มีความสำคัญประหนึ่งเมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอลันด์ตั้งอยู่ทะเลสาบสองแห่ง มีภาพของยอดเขาจูงเฟราเป็นฉากหลัง
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พื้นเมือง
พัก CITY OBERLAND HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

 อินเทอลาเคน – ยอดเขาจุงเฟรา – เบิร์น

08.50 น.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง

บ่าย 

ค่ำ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ เมืองตากอากาศที่สวยงามและยังเป็นที่ตั้งสถานีรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจูงเฟราเเละเมื่อปี ค.ศ.2001 องค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขายูงเฟราเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นำคณะนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างเส้นทางขึ้นสู่ยอดเขาท่านจะได้ผ่านชมธารน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจูงเฟราย๊อช (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe) เข้าชมถ้ำน้ำแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็งลึกถึง 30 เมตร จากนั้นพาท่านชมวิวที่ลานสฟิงซ์ จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป ที่ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที่ถึงชายแดนสวิส สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาและที่ไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา (อาหารพื้นเมืองสไตล์ยุโรป)

นำคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ้ำเส้นทางเดิม ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและแตกต่างจากเส้นทางขึ้น จนถึงสถานีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้เบิร์นยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ. 2010

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พื้นเมือง
พัก HOLIDAY INN WESTSIDE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

เบิร์น – ดิจอง – ปารีส – ล่องเรือบาโตบูซ

เช้า


 


เที่ยง
บ่าย
 

 

 

 

 

 

 


ค่ำ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่เมืองดิจอง ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี ผ่านทุ่งราบอันกว้างใหญ่แหล่งผลิตมัสตาร์ดชื่อดัง อีกทั้งยังมีชื่อเสียงในการผลิตไวน์ชั้นเลิศอีกด้วย ผ่านชมอาคารบ้านเรือนสมัยเรเนสซองส์ โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมัยยุคกลาง ซึ่งมีจุดเด่นคือ การมุงหลังคาด้วยกระเบื้องสีแดงสดจัดเรียงเป็นลวดลายงดงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
เดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์เหลือล้นที่นักท่องเที่ยว
อยากมาเยือนมากที่สุด กรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่นและศิลปะ ทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก นำท่านล่องเรือบาโตมุชไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำ เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ โดยเรือจะล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Pris) อายุกว่า 800ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกที่งามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง 96 เมตร เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลุยส์ที่ 16กับพระนางมารีอังตัวเนตต์ และยังเป็นจุดกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น เมนูหอยเอสคาโก เสริฟพร้อมไวน์
 * พักที่ MERCURE LA DEFENSE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หก

พระราชวังแวร์ซายส์ – ช้อปปิ้ง DUTY FREE – แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์

เช้า

กลางวัน

 

 

ค่ำ
 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองแวร์ซาย เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ ที่สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการทั้งจิตรกรรมฝาผนังรูปปั้นรูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่งเป็นการใช้เงินอย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจำพระราชวัง, ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวรี่, ห้องกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นห้องที่พระยาโกษาธิบดี(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อ พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส อีกทั้งยังเป็นห้องที่ใช้สำหรับจัดงานเลี้ยงและเต้นรำของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16, ชมห้องบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พื้นเมือง
จากนั้นเชิญเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี อาทิ เครื่องสำอาง น้ำหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า จากนั้นพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนัก ช้อปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีสที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
 * พักที่ MERCURE LA DEFENSE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ – จัตุรัสทรอคาเดโร – หอไอเฟล – ผ่านชมถนนชองป์เอลิเซ่ – ประตูชัย
มงต์มาตร์ – สนามบิน

เช้า


กลางวัน


 

 

 

 

18.00น.

22.00น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทยด้านใน) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานอันโด่งดังของลีโอนาร์โด ดาวินชี โดยบริเวณลานด้านหน้า มีปิระมิดที่สร้างขึ้นจากกระจกและโลหะ ทำหน้าที่เป็นทางเข้าหลักของพิพิธภัณฑ์ และกลายเป็นหนึ่งในจุดสังเกตของปารีส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นำท่านชมเมืองปารีส ผ่านชมจัตุรัสคองคอร์ท (Place De La Concord) ซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย (Arc De Triumph) สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดิ์นโปเลียน ชมหอไอเฟลตรงจัตุรัสทรอคาเดโร ซึ่งเป็นจุดที่ถ่ายรูปหอไอเฟลชัดที่สุด จากนั้นนำท่านสู่ย่านมงต์มาตร์ (Montmartre) เป็นหุบเขาสูง 130 เมตร ตั้งอยู่ทางเหนือของปารีสและเป็นจุดที่สูงที่สุดของเมือง บนเขาเป็นที่ตั้งของโบสถ์ซาเครเกอร์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่อุทิศแด่ชาวฝรั่งเศสที่เสียชีวิตจากสงครามกับปรัสเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะสไตล์โรมัน – ไบเซนไทน์ ซึ่งมีความอลังการและงดงามมาก
นำท่านเดินทางสู่สนามบินชาลส์เดอโกล์ กรุงปารีส เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ WY132 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่มัสกัต)

วันที่แปด

 มัสคัต – กรุงเทพฯ

07.35น.
09.05น.
18.40น.

ถึงสนามบินมัสคัต ประเทศโอมาน โอมาน แวะพักรอเปลี่ยนเครื่อง
เดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY 815
คณะเดินทางถึงกรุงเทพ ด้วยความประทับใจ
ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
18,25ก.ค.- ส.ค. 58

8,15, 22,29 ส.ค.58

5,12, 19,26 ก.ย. – 3 ต.ค.58

3,10,17,24,31ต.ล.58

81,900.-

81,900.-

81,900.-

81,900.-

79,900.-

79,900.-

79,900.-

79,900.-

81,900.-

81,900.-

81,900.-

81,900.-

10,000.-

10,000.-

10,000.-

10,000.-

**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

4. 5 วัน/3 คืนค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

6. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,000 บาท)

7. 5 วัน/3 คืนครบสูตร..พักหรูย่านช้อปปิ้ง...กินดี...เที่ยวสบายๆๆค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อม

    อยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

8. ราคารวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน

9. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถ

ราคาทัวร์นี้ไม่รวม

1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท

2. ค่าทำหนังสือเดินทาง

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

5. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

7. กระเป๋าเดินทาง

หมายเหตุ
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 

3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์

4. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท

5. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท

6. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลือง ต้องเพิ่มท่านละ 3,500 บาท และรูปถ่ายภาพสี 2 นิ้ว 5 รูป

7. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว

8. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อม

รูปถ่าย 2 ใบ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่)

หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,850 บาท

9. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

10.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้

11. คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับ) ครบ 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ

12. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน

สำรองที่นั่ง   * ชำระเงินมัดจำ ท่านละ10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง   * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง25 วัน  


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
 

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.