บนบริษัททัวร์ นำเที่ยว : ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์พม่า ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์แอฟริกาใต้
Home บริษัททัวร์Home

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ทัวร์จีนทัวร์ จีน
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ ฮ่องกง
ทัวร์เกาหลีทัวร์ เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ ญี่ปุ่น
ทัวร์มาเลเซียทัวร์ มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์ สิงคโปร์
ทัวร์เวียดนามทัวร์ เวียดนาม
ทัวร์ลาวทัวร์ ลาว
ทัวร์กัมพูชาทัวร์ กัมพูชา
ทัวร์พม่าทัวร์ พม่า
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์ นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ ยุโรป
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์ แอฟริกาใต้

บริษัททัวร์ เอเพริล ฮอลิเดย์About us
ร่วมงานกับเรา บริษัททัวร์ร่วมงานกับเรา

รวมโปรแกรมทัวร์All Program Tour

บริษัททัวร์ เอเพริลฮอลิเดย์ทัวร์

BELGIUM-LUXEMBOURG-GERMANY
NETHERLAND
7 Days 4 Nights

เบลเยี่ยม>>> บรัสเซลล์ – อนุสรณ์อะโตเมียม– จัตุรัสกรองด์ปราช
ลักเซมเบิร์ก>>> Luxembourg City เยอรมนี>>>แฟรงค์เฟิร์ต – โคโลญญ์
เนเธอร์แลนด์>>>อัมสเตอร์ดัม – เฮก – ซานส์คานส์

Highlights
• บรัสเซลล์ เที่ยวจัตุรัสกรองด์ปราช ชมหนูน้อยยีนฉี่-เมเนเก้นพีช
• ลักแซมเบิร์ก เมืองสวยงามเก่าแก่อยู่ในหุบเขา
• ล่องเรือหลังคากระจกชมความงามกรุงอัมสเตอร์ดัมส์
• อาหารพื้นเมืองยุโรป ขาหมูเยอรมัน+เบียร์ รวมทิปคนขับ
• บินสบายกับสายการบินอันดับโลก อิมิเรตส์

คำอธิบาย: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTJ9S9senbSuwUl5MkP6vhJZXdX19cSNlBzwZmQlSr9rsaBdw0N8g

ทางลัดไป: [วันแรกฺ] [วันที่สอง] [วันที่สาม] [วันที่สี่] [วันสุดท้าย] [วันเดินทางและราคา]
รายการทัวร์
วันแรก 

กรุงเทพฯ

 22.00 น.  

พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9 โดยสายการบินอิมิเรตส์ พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก
วันที่สอง

ดูไบ – บรัสเซลล์ – อะตอมเมียม – จัตุรัสกรองด์ปราช – เมเนเก้นพีส

   02.40.
   05.45 น.

   08.10 น.  

   13.15 น.


 
 

   

    ค่ำ         

 

ออกเดินทางสู่ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK419
เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางเมืองสู่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม โดยเที่ยวบินที่ EK183
เดินทางถึงสนามบินบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติคเหนือหรือนาโต้ จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสรณ์อะตอมเมี่ยม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลก Explore เมื่อปี ค.ศ. 1958 ถูกสร้างขึ้นโดยจำลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 พันล้านเท่า จากนั้นเดินทางเข้าสู่จัตุรัสกลางเมือง จัตุรัสกรองด์ปราช ที่มีชื่อเสียงกล่าวขานกันว่าเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดในยุโรป ชมศาลาการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส นำชมและถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆ กำลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผู้สร้างประวัติศาสตร์และตำนานพื้นเมืองของชาวเบลเยียม ซึ่งมีการเล่าขานกันมาหลากหลายตำนาน เช่น มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกำลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ได้ ชาวเมืองจึงทำรูปแกะสลักนี้เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
พักที่ RAMADA BRUSSELA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

  บรัสเซลส์ – ลักเซมเบิร์ก – แฟรงเฟิร์ต

      เช้า
 

 

 

 

   กลางวัน

 

   
       ค่ำ

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่กรุงลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป (2,586 ตารางกิโลเมตร) ชมย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบิร์ก เมืองแห่งแกรนด์ยุค ชมสะพานสมัยโรมัน โบสถ์โนเตรอดาม ประติมากรรมสำริดของแกรนด์ดัชเชส ชาร์ล็อตต์ ศาลาว่าการเมือง พระราชวังที่ประทับของแกรนด์ดยุค อาคารรัฐสภา โบสถ์เซนต์ไมเคิล และป้อมปราการสมัยโรมัน ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองที่บ้านเรือนตั้งเรียงรายอยู่ในหุบเขาดูสวยงามยิ่งนัก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
นำท่านเดินทางสู่เมืองแฟรงเฟิร์ต ประเทศเยอรมัน ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมัน ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงเฟิร์ต ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟที่เป็นต้นแบบของหัวลำโพงของประเทศไทย ครั้งเมื่อเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
พัก NH REEIN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีสี่

  แฟรงเฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – โคโลญจน์ – มหาวิหารโคโลญจน์

      เช้า
 

 


 

   เที่ยง

     บ่าย

 

 

 

 

 

     ค่ำ

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมจัตุรัสโรเมอร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองด้านข้างคือ The Romer หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัส และตรงบริเวณกลางจัตุรัสมีน้ำพุแห่งความยุติธรรม มีเทพี Naiad (ซึ่งเป็นเทพธิดาแห่งทะเลสาบ)จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่านถนน ZEIL ที่มีห้างสรรพสินค้าที่มันสมัยและร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแฟชั่นนำสมัยมากมาย อีกทั้งยังมี แบรนด์ต่างๆ มากมายให้ท่านได้เลือกซ้อปปิ้ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา (อาหารจีน)
นำท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญจน์ เมืองสำคัญริมแม่น้ำไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมัน ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมออดิโคโลญจน์ 4711 อันลือชื่อ นำเที่ยวชมตัวเมืองโคโลญจน์ เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอำนาจ เข้าชมมหาวิหารโคโลญจน์ โดยเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1248 แต่มีปัญหาให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากว่า 600 ปี จึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ และสร้างเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโญจน์เป็นศาสนสถานของคริสตร์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในสมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สร้างเพื่ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์และพระแม่มารี อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้า
ในย่านเมืองเก่าบริเวณถนน Hohestrasse ถนนช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อของเมือง
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูขาหมูเยอรมัน+เบียร์
พัก HOLIDAY INN WESTSIDE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

 โคโลญจน์ – Outlet – อัมเตอร์ดัม – ล่องเรือกระจก – โรงงานเจียระไนเพชร B/L/D

      เช้า
 

 

 

 

  กลางวัน 

 

 

      ค่ำ

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Roermond Mcarthurglen Designer Outlet ให้เวลาท่านได้อิสระ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI,BALLY , HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย *** อิสระอาหารกลางวันเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง ***
นำท่านเดินทางสู่กรุงอัมเตอร์ดัม ซึ่งเป็นเมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ นำท่านลงเรือกระจกเพื่อล่องเรือชมความเป็นอยู่ของคนเนเธอร์แลนด์ ลัดเลี้ยวเข้าตามลำคลอง สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งสภาพบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ นำท่านเข้าชมโรงงานเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียง ฝีมือระดับเจียระไนเพชรประกอบพระมหาพิชัยมงกุฎเพชร โคอินอร์ ของสมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าที่บริเวณ จัตุรัสดัมสแควร์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
พักที่ PARK PLAZA AMSTERDAM HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก

 อัมเตอร์ดัม – ศาลโลก – มาดูโรดัม – หมู่บ้านกังหันลม – สนามบิน

      เช้า
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

   กลางวัน

 

 


    21.40น.

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงเฮก พาท่านชมเมืองกรุงเฮก พาท่านชมจัตุรัสเพลน บริเวณจัตุรัสมีอนุสาวรีย์กษัตริย์วิลเล็มที่ 1 แห่งออเรจน์ตั้งตระหง่านอยู่กลางจัตุรัสใหญ่สุดของเมือง คือ เพลน รายล้อมไปด้วยอาคารเก่าสวยงาม เช่น ที่มำการศาลยุติธรรมทางฝั่งตะวันตก โดยมีกลุ่มตึกสูงสมัยใหม่เป็นฉากหลัง นับเป็นจัตุรัสที่มีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารและร้านกาแฟ จากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปคู่กับศาลโลก หรือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศตั้งอยู่ในวังเวรเดสปาเลอิส ศาลโลกเป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์การสหประชาชาติ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 1946 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยมีวัตถุเพื่อดำรงความยุติธรรมและขจัดข้อพิพาทระหว่างประเทศ เช่นกรณีปราสาทเขาพระวิหาร อันเป็นความขัดแย้งเรื่องราวระหว่างดินแดนไทยกับเขมรที่ยืดเยื้อและหาข้อสรุปไม่ได้ จากนั้นนำท่านเดินทาง ชมมาดูโรดัม เมืองจำลองย่อส่วนแห่งแรกของโลก เปิดตัวขึ้นเมื่อปี 1952 จากการคิดริเริ่มของ Mrs. Boon-Van der Starp ที่อยากสร้างเมืองตุ๊กตา จึงได้ขอรับบริจาคเงินจากเศรษฐีในเมือง ซึ่งได้สองสามีภรรยาชาวยิวตระกูลมาดูโรเป็นผู้บริจาครายใหญ่ ชื่อเมืองจำลองแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า Madurodam เพื่อเป็นการระลึกถึงบุตรชาย George Maduro นักเรียนกฎหมาย ที่เสียชีวิตที่ค่ายกักกันชาวยิวในโปแลนด์ เมื่อสร้างเสร็จพระราชินีเบียทริกซ์ ซึ่งในขณะนั้นยังคงเป็นมกุฎราชกุมารีและดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีของเมืองด้วย ภายในมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญจากเมืองต่างๆ ทั่วเนเธอร์แลนด์จำลองจากของจริงมาจัดแสดงไว้ในอัตราส่วน 1 : 25 เรียกได้ว่าสามารถเที่ยวเนเธอร์แลนด์ได้ในเวลาไม่เกิน 1 ชม. จากนั้นนำท่านถ่ายรูป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกังหันลมซานคานส์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพเป็นที่ระลึกกับกังหันลม สัญลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของชาวดัตซ์และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัตซ์ที่ใช้ใส่ในชีวิตประจำวันในงานอาชีพต่างๆ พร้อมเชิญเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อมีเวลาในเรื่องของการทำ Tax ภาษีคืน
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK150

วันทีเจ็ด

 ดูไบ – กรุงเทพฯ

    6.15 น.

    8.15 น.

   18.10 น.

ถึงสนามบินดูไบ แวะพักรอเปลี่ยนเครื่อง
เดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK418
คณะเดินทางถึงกรุงเทพ ด้วยความประทับใจ

ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ราคา
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริมพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำ
กว่า12 ปีไม่มี
เตียงเสริม
พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่มท่านละ
18-24, 25-31 ก.ค. 58
8-14, 22-28 ส.ค. 58
5-11, 12-18, 19-25 ก.ย. 58
 3-9, 10-16, 17-23, 23-29 ต.ค. 58
59,900.-59,900.-
59,900.-
59,900.-
59,900.-
59,900.-
59,900.-
59,900.-
59,900.-
59,900.-
59,900.-
59,900.-
8,000
8,000
8,000
8,000
**วันที่ออกกรุ๊ปเซ็คที่เซลล์**

Booking


ด้านบน

ราคาทัวร์นี้รวม

  1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ  พร้อมภาษีสนามบินทุกแห่ง
  2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน
  3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
  4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
  5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
  6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกัน 50%)
ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
  1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
  2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
  3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
  4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!

    5.   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

    6.   กระเป๋าเดินทาง

หมายเหตุ

1.การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

2. กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท ภายใน หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทั้งหมด ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระ 21 วันก่อนการเดินทาง

3. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

5. กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ ทางบริษัทฯ ต้องขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนตามเงื่อนไขการชำระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน และค่ายื่นวีซ่า  หรือ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิ ค่าโรงแรม เป็นต้นฯ  และทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น

6.กรุณาส่งเอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวให้กับทางบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนการเดินทาง

 

เงื่อนไขการยกเลิก                              

1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15  – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี                                                3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7  – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80  เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

 .4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1  – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

 

เอกสารการยื่นขอวีซ่า

    1.  หนังสือเดินทาง  อายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน  ณ วันเดินทาง

    2.  รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป  อายุไม่เกิน 6 เดือน  ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ พื้นหลังสีอ่อน

    3.  สำเนาบัตรประชาชน หรือ สูจิบัตร หรือ ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี)

    4.  สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้าที่มีชื่อบุคคลในบ้าน

    5.  สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ เท่านั้น  (ปรับบัญชียอดล่าสุด) ทุกหน้าทุกแผ่น

    6.  หนังสือรับรองการทำงาน / การเรียน               

          -  ลูกจ้าง : ระบุวันที่เริ่มทำงาน , ตำแหน่ง, อัตราเงินเดือน  เป็นภาษาอังกฤษ

          -  เจ้าของบริษัท  หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกินกว่า 3 เดือน  นับจากวันที่ออกถึงวันที่เดินทาง

          -  นักเรียน / นักศึกษา  (อายุ 16 ปีขึ้นไป) : หนังสือรับรองจากทางสถาบัน  เป็นภาษาอังกฤษ

                                            (อายุ ต่ำกว่า 16 ปี) : สมุดรายงานผลการเรียน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน

    7.  ทะเบียนสมรส / สูติบัตรลูก    กรณีไม่ได้ทำงานให้สามีทำหนังสือรับรองการเป็นภรรยาและรับรองค่าใช้จ่าย

    8.  มรณะบัตร, ใบหย่า

    9.  กรณีเด็กที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์และไม่ได้เดินทางกับพ่อและแม่ ต้องมีเอกสารของพ่อหรือแม่ ตามข้อ 3-6

         มาประกอบ

   10. ประบุเบอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ทำงาน  มือถือ  บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามใช้เพื่อในการขอยื่นวีซ่า

 

REMARK

*** บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับกงสุลญี่ปุ่น

*** กรณียื่นวีซ่ากรุ๊ปกับทางบริษัททัวร์  จะต้องเดินทางไปและกลับพร้อมกันตามกำหนด และใช้ตั๋วกรุ๊ปเท่านั้น


--------------------  ทัวร์เส้นทางอื่น  --------------------
[ทัวร์จีน] [ทัวร์ฮ่องกง] [ทัวร์เกาหลี] [ทัวร์ญี่ปุ่น] [ทัวร์มาเลเซีย] [ทัวร์สิงค์โปร์] [ทัวร์เวียดนาม]
[ทัวร์ลาว] [ทัวร์กัมพูชา] [ทัวร์พม่า] [ทัวร์ออสเตรเลีย] [ทัวร์นิวซีแลนด์] [ทัวร์ยุโรป] [ทัวร์แอฟริกาใต้]

 

April Holiday  TAT No : 11/3081
90 อาคาร ฟิฟตี้ฟิฟ พลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิท ซอย 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-7149794 (20 สาย)       แฟ๊กซ์ : 02-7149733    Hotline: 086-7786218, 086-3308286
E-mail : sales@aprilholiday.com           website : www.aprilholiday.com
 

ด้านบน


Copy Rights 2003. April Holiday. All rights Reserved.